ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

в Оржицькій селищній раді

 

  1. Загальні положення

Порядок доступу до публічної інформації в Оржицькій селищній раді (далі – Порядок), відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), регулює питання оприлюднення публічної інформації та визначає організацію доступу до публічної інформації в Оржицькій селищній раді.

Відповідно до статті 13 Закону Оржицька селищна рада (далі – селищна рада) є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації селищною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні селищної ради, а саме:

рішення сесії селищної ради;

проекти рішень селищної ради;

висновки і рекомендації постійних депутатських комісій селищної ради;

рішення виконавчого комітету селищної ради;

проекти рішень виконавчого комітету;

розпорядження селищного голови з основної діяльності;

інформація про обсяг бюджетних коштів;

плани роботи селищної ради та виконавчого комітету селищної ради;

інша інформація, передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Доступ до публічної інформації в селищній раді забезпечується шляхом:

систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному         вебсайті селищної ради відповідно до Закону та розпорядження селищного голови;

систематичного і оперативного оприлюднення інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних DATA.GOV.UA відповідно до Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами);

надання інформації за запитами на публічну інформацію (далі – запит);

будь-яким іншим способом (в офіційних друкованих виданнях, інформаційних стендах тощо).

Цей Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, архівної справи, які регулюються іншими законами.

2

 

  1. Оприлюднення публічної інформації, яка знаходиться у

володінні селищної ради

Обов’язковому оприлюдненню підлягає публічна інформація, яка визначена в    частині  1   статті 15 Закону. 

Частинами  2, 3, 4  статті  15  Закону встановлені граничні строки для оприлюднення публічної інформації, передбаченої частиною 1 статті 15 Закону.

Оприлюдненню не підлягають:

1) внутрішньоорганізаційні документи селищної ради (резолюції, доповідні, пояснювальні записки, аркуші погодження, довідки, звіти,

інформації, акти, рецензії, документи бухгалтерського обліку, документи з кадрових питань, розпорядження голови селищної ради, що регламентують діяльність виконавчого комітету селищної ради та ін.);

2) документи, що містять конфіденційну, таємну, службову інформацію, доступ до яких обмежується відповідно до частини 2 статті 6 Закону.

 

  1. Оформлення запитів

Запити, які надходять до селищної ради в усній, письмовій чи іншій формі реєструються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації  (далі – відповідальна особа) у Журналі реєстрації запитів на інформації фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

Запити можуть бути подані: на поштову адресу: 37700, смт Оржиця,  Лубенський район  Полтавська область, вул. Центральна, 24, Оржицька селищна рада, електронною поштою: info@orz-rada.gov.ua, факсом: (0557) 9-14-75, усно за тел.: (05357) 9-16-47.

Спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами селищної ради, що містять публічну інформацію, визначено кабінет відділу документообігу та інформаційного забезпечення (37700, смт Оржиця, вул. Центральна, 24, 1-й поверх).

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит самостійно, його оформлює відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон та надає копію запиту особі, яка його подала.

Усні запити фіксуються відповідальною особою на паперовому носії із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові запитувача, опису запитуваної інформації, поштової або електронної адреси, засобу зв’язку, способу надання відповіді на запит.

Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

3

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми (додаток 1), яку можна отримати у відповідальної особи або на офіційному вебсайті селищної ради (рубрика «Доступ до публічної інформації»).

Реєстрація запитів здійснюється шляхом введення до Журналу реєстрації запитів на інформації фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи таких даних: дата  надходження запиту; прізвище,  ім’я,   по батькові   запитувача   (назва юридичної особи, громадського об’єднання без статусу юридичної особи); поштова адреса, електронна адреса, на яку запитувачу може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби

зв’язку; вид документу (запит); тип запитувача (фізична особа, юридична особа, об’єднання громадян без статусу юридичної особи); короткий зміст запиту; зміст і дата  резолюції  селищного голови  (виконувача обов’язків селищного голови); виконавець; термін виконання; дані про вихідні листи; результати запиту;   розгляду    номер   справи   за   номенклатурою.   Склад   зазначених   даних та їх порядок за  необхідності   може   бути  доповнений або змінений (розписка  виконавця  в  одержанні документа, хід виконання тощо) селищною радою при проведенні реєстрації запитів.

Для реєстрації запитів на паперових носіях використовується реєстраційний штамп.

У разі, якщо зі змісту запиту вбачається необхідність надання роз’яснення, вжиття відповідних заходів реагування тощо, то в цьому випадку запит реєструється як звернення (якщо запит надійшов від громадянина) або як вхідний документ (якщо запит надійшов від юридичної особи) та розглядається протягом терміну відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства в апараті та виконавчих органах Оржицької селищної ради. Автору надається проміжна відповідь протягом п’яти робочих днів з відповідним роз’ясненням щодо порядку та терміну розгляду.

Запити отримують реєстраційну дату фактичного дня їх надходження до селищної ради та реєстраційний номер, який складається з двох груп цифр: наприклад: 1/02-21, де 1 – група, що відображає номер документа; 02-21  – індекс справи за номенклатурою.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

Відповідальна особа невідкладно (протягом одного робочого дня) передає запит на розгляд селищному голові (виконувачу обов’язків селищного голови).
Проект відповіді запитувачу готує структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради відповідно до резолюції селищного голови (виконувача обов’язків селищного голови).
У разі, якщо запитувана інформація перебуває у володінні декількох структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, відповідальним за підготовку проєкту відповіді є начальник  структурного підрозділу 

 
4

 
виконавчого комітету селищної ради, зазначений у резолюції селищного голови (виконувача обов’язків селищного голови) головним виконавцем.

Проєкт відповіді на запит у встановленому порядку погоджується (візується) начальником структурного підрозділу виконавчого комітету селищної ради, представником юридичної служби.

Відповідь на запит підписує селищний голова (виконувач обов’язків селищного голови) на бланку листа селищної ради. 
Головний виконавець надає відповідь з необхідними матеріалами на реєстрацію відповідальній особі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту. Відповідальна особа невідкладно надсилає (передає) відповідь запитувачу у спосіб, визначений у запиті.

Робота з особами, що звернулися із запитом про отримання виписок з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо проводиться в приміщенні селищної ради відповідальною особою, у такому порядку:

 при зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, скопіювати, відсканувати публічну інформацію тощо, яка зберігається в селищній раді, оформляється запит відповідно до встановленої форми;

 робота з документами проводиться у присутності відповідальної особи;

 після ознайомлення запитувача з документами, відповідальна особа робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами (додаток 2).

У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Десять перших сторінок запитуваної інформації виготовляються безкоштовно. Виготовлення всіх наступних сторінок (рахуючи з 11-тої) запитуваних документів оплачуються запитувачем. У цьому випадку  запитувачу  не пізніше  п’яти  робочих днів з дня отримання запиту надається відповідь про направлення 10-ти аркушів запитуваної інформації з рахунком на оплату наступних сторінок.

Після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання та друк, пов'язаних з наданням публічної інформації, запитувачу надаються наступні копії запитуваних документів.

Розмір плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

  1. Строк розгляду запитів

Відповідь на запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (відлік робочих днів починається з наступного дня після            дня отримання).

5

 

У разі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних  природних  явищ  та  інших  подій,  що

сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжується до 20 робочих днів. Запитувачу надається проміжна відповідь з обґрунтуванням такого продовження не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

  1. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

У разі, якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею

володіє, вони зобов’язані направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту відповідно до частини 1 статті 22 Закону.

У відмові в задоволенні запиту має  бути  зазначено:  

прізвище,  ім'я,  по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дата відмови;

мотивована підстава відмови;

порядок оскарження відмови;

підпис.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

   У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

строк, у який буде задоволено запит;

підпис.

 

  1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності селищної ради

Рішення, дії чи бездіяльність селищної  ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або до суду відповідно до статті 23 Закону.

Гід державних послуг. Банер